Twój koszyk jest pusty.
Producent
Szybki kontakt

+48 698 151 828
kontakt@4kids.com.pl

Nowości
Promocje
Wysyłka
Przy zamówieniu powyżej
500 zł
WYSYŁKA GRATIS !!!
Płatności
» Strona główna » TESTUJ WÓZKI

TESTUJ WÓZKI

Z przyjemnością informujemy iż na naszej stronie internetowej stworzyliśmy dla Was nową, niespotykaną możliwość - " Wypożycz i testuj najlepsze produkty dla Twojego dziecka".


Jak to działa ? W skrócie przedstawiamy procedurę :

1. Zapoznaj się z regulaminem poniżej
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go do nas - będziemy kontaktować się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną
3. Wpłać kaucję zwrotną w wysokości 60% wartości testowanego produktu plus dodatkowo 40 zł kosztów wysyłki kurierskiej - jeśli zdecydujesz się na zakup produktu koszty wysyłki zostaną zwrócone
4. Testuj wózek przez 5 dni, po tym terminie odbierzemy go od Ciebie, a nastepnie zwrócimy kaucjęPoniżej regulamin testowania oraz lista produktów wytypowanych do testów.
REGULAMIN akcji Testowania produktów marek, Mamas&Papas, Valco, Joie, Bugaboo, Stokke.


Organizator: 4KIDS-DYSTRYBUCJA Szymla, Węgrzyn Spółka jawna

/dawniej 4KIDS-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k./§ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w testowaniu produktów, zasady oraz zakres akcji zwanej dalej „Testowaniem produktów”.

2. Organizatorem Testowania produktów jest firma

4KIDS-DYSTRYBUCJA Szymla, Węgrzyn Spółka jawna

/dawniej 4KIDS-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k./

z siedzibą ul. Ciepłownicza 54
31-574 Kraków


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Testowania produktów będzie Organizator.

4. Testowanie produktów będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej

www.4kids.com.pl  zwanej dalej Stroną.

5. Testowanie produktów trwać będzie od 30 marca 2016 r.

6. Uczestnikami Testowania produktów mogą być osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, zameldowane w Polsce oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Testowaniu produktów nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

7. Przystępując do udziału w Testowaniu produktów Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.


§ 2 - UDZIAŁ W TESTOWANIU PRODUKTÓW

1. Do udziału w Testowaniu produktów konieczne jest wpłacenie kaucji w kwocie 60% wartości produktu. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikowi testów niezwłocznie po otrzymaniu zwrotnym produktu testowego z zastrzeżeniem §6 pkt.6. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki produktu w kwocie 40 zł. Uczestnikowi, który zdecyduje się na zakup, koszty wysyłki zostaną zwrócone.

2. Zarejestrowany użytkownik Strony wypełnia kwestionariusz zgłoszeniowy, który dostępny jest u administratora Strony oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Prośbę o przesłanie kwestionariusza należy zgłaszać na adres: kontakt@4kids.com.pl.

3. Wypełniony kwestionariusz należy wysłać na adres mailowy kontakt@4kids.com.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu zakończenia akcji. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń zostanie ogłoszone.


4. Wypełnienie i wysłanie kwestionariusza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) dla celów marketingowych oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo wglądu do danych, ich poprawiania jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w Testowaniu produktów. Wymagane w kwestionariuszu zgłoszeniowym dane to: Imię i nazwisko ; data urodzenia ; numer dowodu osobistego; adres wysyłki produktu ; numer telefonu ; nazwa wybranego do testów produktu

6. Dane Uczestników biorących udział w akcji testowanie nie będą nigdzie publikowane. Z wyłączeniem listy nagrodzonych za ich zgodą (zawierającej imię, inicjał nazwiska i miejscowość) oraz podpisu dołączonego do opinii określonego przez Uczestnika.

7. Organizator wybierze Uczestników Testowania produktów spośród osób, które zgłosiły chęć udziału w testach poprzez wypełnienie i wysłanie kwestionariusza w ramach dostępności produktów do testowania.

8. Pod uwagę będą brane wyłącznie kwestionariusze poprawnie wypełnione.

9. Zabrania się wysyłania więcej niż jednego kwestionariusza oraz używania nieprawdziwych danych.


§ 3 - TESTOWANIE PRODUKTÓW

1. W celu wykonania testów produktów Organizator udostępni do testów następujące produkty:
wózek Mamas&Papas Ocarro; wartość produktu 2 649,00 zł

 

gondola Ocarro; wartość produktu 1050,00 zł

 

wózek Mamas&Papas Flip XT 2; wartośc produktu 1 999,00 zł

 

wózek Joie Versatrax ; wartośc produktu 1 499,00 zł

 

wózek Joie Litetrax 4 Plus V2 ; wartość produktu 699,00 zł

 

wózek Joie Litetrax Air V2; wartość produktu 899,00 zł

wózek Joie Tourist; wartość produktu 799,00 zł

wózek Joie Mytrax; wartość produktu 1099,00 zł

wózek Joie Mytrax Signature; wartość produktu 1399,00 zł

wózek Joie Crosster Signature; wartość produktu 1749,00 zł

Gondola do wózków Joie Mytrax oraz Litetrax; wartość produktu 499,00 zł

 

wózek Valco Snap 4; wartość produktu 1099,00 zł


wózek Valco Snap 4 Trend; wartość produktu 1649,00 zł


wózek Valco Snap 4 Trend Sport; wartość produktu 1989,00 zł

 

gondola Valco Snap Trend; wartość produktu 749,00 zł

 

wózek Valco Snap Sport 4; wartość produktu 1399,00 zł

 

wózek Valco Snap Sport 3; wartość produktu 1399,00 zł

 

wózek Valco Snap Duo; wartość produktu 1849,00 zł

 

wózek Valco Snap Duo Trend; wartośc produktu 2389,00 zł

 

wózek Valco Snap 4 Ultra Trend; wartość produktu 2099,00 zł

 

wózek Valco Snap 4 Ultra TrendSport; wartość produktu 2399,00 zł

 

wózek Valco Tri Mode EX: wartość produktu 1249,00 zł

 

wózek Bugaboo Bee5; wartość produktu 2965,00 zł

 

gondola Bugaboo Bee5; wartość produktu 1104,00 zł

 

wózek Bugaboo Cameleon3 Plus; wartość produktu 3699,00 zł

 

wózek Bugaboo Fox głęboko- spacerowy; wartość produktu 5059,00 zł
wózek Bugaboo Ant; wartość produktu 2199,00 zł

wózek Stokke Beat; wartość produktu: 2899,00 zł

 

 


 


2. Dla wybranych uczestników chcących podzielić się wrażeniami z testów produktów oraz tych którzy wyrażą zgodę na publikację opinii na stronach internetowych Organizatora i stronach internetowych powiązanych z Organizatorem, Organizator przewidział upominki w postaci Zawieszek Mamas&Papas.


§ 4 - WYSYŁKA TESTOWANEGO PRODUKTU

1. Produkt do testowania wysyłany jest Uczestnikowi za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na koszt Uczestnika.

2. Produkt zostaje przesłany na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz za nieprawidłowe podanie informacji, uniemożliwiające przesłanie produktu Uczestnikowi.

4. Jeśli adres podany przez Uczestnika będzie nieprawidłowy i będzie skutkowało to nie otrzymaniem przez niego przesyłki, automatycznie zostaje on pominięty w danym testowaniu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5. W przypadku otrzymania przez Uczestnika uszkodzonego i/lub niekompletnego produktu, należy niezwłocznie zgłosić problem Organizatorowi.


§ 5 - OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TESTUJĄCEGO PRODUKT ORGANIZATORA


1. Organizator udostępnia produkt Uczestnikowi na okres 5 dni, po tym terminie Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu testowanego produktu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania testowanego produktu w czystości oraz uprania/wyczyszczenia go po okresie użytkowania zgodnie z instrukcjami producentów.


§ 6 - ZWROT TESTOWANYCH PRODUKTÓW


1. Po okresie 5 dni Uczestnik zobowiązany jest zwrócić testowany produkt Organizatorowi.

2. Zwrot produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na koszt Uczestnika.

3. Organizator będzie pozostawał w kontakcie z Uczestnikiem w celu koordynowania odbioru produktu przez kuriera.

4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania opakowania, które umożliwi bezpieczną wysyłkę produktu do siedziby Organizatora i przekazanie go kolejnemu Uczestnikowi.

5. Uczestnik zobowiązany jest do bezpiecznego zapakowania produktu po zakończeniu testów.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami produktu wymienionymi w § 3, pkt. 1. oraz kosztami przesyłki w przypadku braku zwrotu produktu lub zwrotu produktu uszkodzonego w stopniu znacznym.

 

7. Uczestnikowi, który zdecyduje się na zakup koszty wysyłki /40 zł/zostaną zwrócone.

§ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Testowaniu produktów w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.4kids.com.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadomi Uczestników Testów produktów przed wejściem w życie tych zmian.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
_________________

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Seria dowodu osobistego:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Dokładny adres (będzie wykorzystany m.in. do przesłania produktu do testów):

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Adres mailowy (będzie wykorzystany m.in. do korespondencji koniecznej do rozpoczęcia testów):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Numer telefonu (będzie wykorzystany m.in. do koordynacji wysyłki produktu):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wybrany produkt do testów:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Waga dziecka/dzieci:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Najchętniej kupowane marki wózków dziecięcych:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podane informacje służą wyłącznie na potrzeby realizacji zgłoszenia i nigdy nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani wykorzystywane w żadnej innej formie komercyjnej.

 

 

4KIDS DYSTRYBUCJA – zastrzega sobie prawo do ustalenia wraz z testującym daty przekazania produktu do testów w zależności od dostępności danego model produktu.

 

 

 


KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W FORMACIE PDF:


[PDF]: http://4kids.com.pl/qr/Kwestionariusz-5.pdf